مطالب برگزیده

وقایع تاریخی درباره ی کباب

نذری در آئین میترا ایرانیان در هفت هزار سال پیش پیرو آئین میترا یعنی الهه ی نور وروشنایی بودند.رسم نذری از همان زما...

تاریخچه کبابی در ایران

بی تردید تاریخچه ی کباب عمری به درازای خلقت انسان دارد.رعد وبرق جنگلها را به آتش می کشید وانسان غار نشین بدوی از تن...