خرداد ۳۱, ۱۴۰۳

وقایع تاریخی درباره ی کباب

وقایع تاریخی درباره ی کباب

نذری در آئین میترا

ایرانیان در هفت هزار سال پیش پیرو آئین میترا یعنی الهه ی نور وروشنایی بودند.رسم نذری از همان زمان نزد ایرانیان مانده.

نذری که به آن “میزد” می گفتند،شامل خوردنی هایی مثل کباب وحلوا ( که به آنها نوشخواره می گفتند) ومایعاتی مثل شربت ها (که نوشاب نامیده می شدند) می شد.

به عبارتی کباب از نذری های مهم از دیر زمان بوده است.کسی که میزد یا همان نذری را تقسیم می کرده،میزدیان گفته می شد که هم اکنون تبدیل به میزبان گردیده.پس میزبان کسی است که در واقع کباب را به میهمان خود ارزانی می کرده است.

رستم و کباب

سابقا ایران سرزمینی پراز گورخر بود که هنوز هم تعداد اندکی از آن ها باقی مانده اند ؛ البته برعکسِ گورخر آفریقایی که راه راه است، گورخر ایرانی زرد رنگ است.

در وقایع مربوط به رستم بارها می خوانیم که رستم گورخری شکار کرده و آتشی فراهم نموده، گورخر را کباب می کند.

انوشیروان و نمک

روزی انوشیروان پادشاه ساسانی به شکارگاه رفت و شکاری زد . همراهان شکار را برای کباب کردن مهیا ساختند ولی متوجه شدند نمک ندارند.انوشیروان یکی از مستخدمین را خواست و تکلیف کردند که نمک را از نزدیکترین ده خریداری کند بشرط آنکه پول نمک را بدهد.

وقتی خدمتکار سوار بر اسب شد انوشیروان بار دیگر تذکر دادند که حتما پول نمک را بدهد و هنگامی که غلام به راه افتاد انوشیروان بازهم با صدای بلند یادآوری کرد که پرداخت پول نمک فراموش نشود!

همراهان علت این همه تذکر برای اندکی نمک را پرسش کردند و انوشیروان گفت: ظلم از کم شروع می شود و من نمی خواستم خرید کمی نمک برای کباب اسباب آغاز ظلمی باشد.ظلم های کوچک از ظلم های بزرگتر آغاز می شوند.

دکتر” فوریه” و کباب

از کسانیکه برای تدریس در دارالفنون استخدام شده بودند دکتر فوریه فرانسوی بود. پس از ورود اساتید دارالفنون، ناصرالدین شاه میهمانی ترتیب داد. آنروز ناهارکباب بود. همه ی اساتید به شدت لذت بردند. به طوری که دکتر فوریه هرگاه شاگردی به نحو احسن درس هایش را یاد می گرفت به او می گفت : “این شاگرد خیلی کباب است”یعنی خیلی خوب است!

حسن کبابی

در دربار ناصرالدین شاه شخصی بود به نام “حسن کبابی” که فقط برای ناصرالدین شاه و در صورت اجازه برای میهمانان عالیقدر یا سوگلی های شاه کباب درست می کرد.

پخت کباب توسط وی چنان با مهارت انجام می شد که همیشه مورد رضایت شاه و مدعوین داخلی و خارجی وی بود.

پس ازتیرخوردن و فوت ناصرالدین شاه، حسن کبابی به بازار تهران رفت و کار خودش را ادامه داد.و شاید سرآغازی شد بر شکل گیری کبابی های امروزین.

«میرزامحمدرضامعتمدالکتاب» نویسنده کتاب تاریخ قاجاریان اشاره کرده که کباب ریشه ای قفقازی دارد چرا که به دستور شخص “ناصرالدین شاه ” کباب درباری امروزین به طبخ می رسیده است. ناصر الدین شاه اصالت قفقازی داشته و کباب همنژادانش را با دستور طبخی جدید واندکی تغییر به شکل کباب امروزی درآورده.

نظر بدهید