هیئت مدیره اتحادیه

حسین محمدی - رئیس اتحادیه

ozve-etehadie-01

مهدی خلیلی جاسبی - نایب رئیس

ozve-etehadie-03

حسن میرزاجانی جاسبی - نایب رئیس دوم

ozve-etehadie-02

محمد علیزاده - خزانه دار

ozve-etehadie-04

مسعود رضایی - بازرس

ozve-etehadie-05

حسین محمدی - بازرس

ozve-etehadie-06