تماس با ما

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ملک، نبش کوچه میرمجتهدی، ساختمان شماره ۱ واحد ۳

تلفن های اتحادیه:
۷۷۶۳۹۶۵۸
۷۷۶۳۹۶۵۹
۷۷۵۱۴۳۳۶

فاکس:
۷۷۶۳۳۲۶۲